Phonebook of America.com
Phonebook of the World.com
When did which State join the USA ?

The founding Colonies
n° I
Delaware
dec 7 I787
n° 2
Pennsylvania
dec I2 I787
n° 3
New Jersey
dec I8 I787
n° 4
Georgia
jan 2 I788
n° 5
Connecticut
jan 9 I788
n° 6
Massachusetts
feb 6 I788
n° 7
Maryland
april 28 I788
n° 8
(South) Carolina
may 23 I788
n° 9
New Hampshire
june 2I  I788
n° I0
Virginia
june 25 I788
n° II
New York
july 26 I788
n° I2
North Carolina
nov 2I  I789
n° I3
Rhode Island
may 29 I790


The other States

n° I4
Vermont
march 4 I79I
n° I5
Kentucky
june I  I792
n° I6
Tennessee
june I  I796
n° I7
Ohio
march I  I803
n° I8
Lousiana
april 30 I8I2
n° I9
Indiana
dec II I8I6
n° 20
Mississippi
dec I0 I8I7
n° 2I
Illinois
dec 3 I8I8
n° 22
Alabama
dec I4 I8I9
n° 23
Maine
march I5 I820
n° 24
Missouri
aug I0 I82I
n° 25
Arkansas
june I5 I836
n° 26
Michigan
jan 26 I837
n° 27
Florida
march I3 I845
n° 28
Texas
dec 29 I845
n° 29
Iowa
dec 28 I846
n° 30
Wisconsin
may 29 I848
n° 3I
California
sep 9 I850
n° 32
Minnesota
may II I858
n° 33
Oregon
feb I4 I859
n° 34
Kansas
jan 29 I86I
n° 35
West Virginia
june 20 I863
n° 36
Nevada
oct 3I  I864
n° 37
Nebraska
march I  I867
n° 38
Colorado
aug I  I876
n° 39
North Dakota
nov 2 I889
n° 39
South Dakota
nov 2 I889
n° 4I
Montana
nov 8 I889
n° 42
Washington
nov II  I889
n° 43
Idaho
july 3 I890
n° 44
Wyoming
july I0 I890
n° 45
Utah
jan 4 I896
n° 46
Oklahoma
nov I6 I907

The recent States

n° 47
New Mexico
jan 6 I9I2
n° 48
Arizona
feb I4 I9I2
n° 49
Alaska
jan 3 I959
n° 50
Hawaii
aug 2I I959